Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene Voorwaarden True-Parts.com
Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
2. Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van
producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is
gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de ondernemer in staat stelt om informatie
die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk
maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien
van de overeenkomst op afstand;
True-Parts.com Algemene voorwaarden
7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter
beschikking stelt die de koper kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn
herroepingsrecht.
8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op
afstand aan koperen aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de
ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of
diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt
wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het
sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en ondernemer gelijktijdig in
dezelfde ruimte zijn samengekomen.
11. Algemene Voorwaarden:de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: True-Parts.com onderdeel van VH-Koeltechniek
Vestigingsadres: Katerskamp 4 3781 KJ Voorthuizen
Telefoonnummer: 085 080 1280
E-mailadres: info@vh-koeltechniek.nl
KvK-nummer: 70104743
Btw-identificatienummer: NL002329800B72
Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer
en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen
ondernemer en koper.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs
niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op
verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van
het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van
deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking
worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier
kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs
niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden
kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op
andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
True-Parts.com Algemene voorwaarden
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
overeenkomstige toepassing en kan de koper zich in geval van tegenstrijdige
algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem
het meest gunstig is.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en
deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in
onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking
van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden
beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze
voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene
voorwaarden.
Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan
te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als de ondernemer
gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten
in het aanbod binden de koper niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen
aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven
kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten
en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit
betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen;
- de eventuele kosten van verzending;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
True-Parts.com Algemene voorwaarden
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen
de ondernemer de prijs garandeert;
- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van
het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend
op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte
communicatiemiddel;
- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op
welke wijze deze voor de koper te raadplegen is;
- de manier waarop de koper, voor het sluiten van de overeenkomst, de door
hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren
en indien gewenst herstellen;
- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst
kan worden gesloten;
- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze
waarop de koper deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
en
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een
duurtransactie.
- Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.
 Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de
daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van
het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is
bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de koper
elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de koper
aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die
van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of
aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
True-Parts.com Algemene voorwaarden
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de koper de volgende informatie,
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier
kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de koper met klachten
terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van het herroepingsrecht
gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de
ondernemer deze gegevens al aan de koper heeft verstrekt vóór de uitvoering van de
overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een
duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing
op de eerste levering.
7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van
voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn
gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper of een vooraf door de
koper aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover
dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien
hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde
toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking
aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke
en duidelijke instructies.
3. Wanneer de koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht
dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de
ondernemer. Het kenbaar maken dient de koper te doen middels het modelformulier.
Nadat de koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn
herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De
koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld
door middel van een bewijs van verzending. 
True-Parts.com Algemene voorwaarden
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft
gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan
de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Bij levering van diensten:
1. Bij levering van diensten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de
dag van het aangaan van de overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de koper zich richten naar de
door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte
redelijke en duidelijke instructies.
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de
kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de
voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of
sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.Terugbetaling zal
geschieden via dezelfde betaalmethode die door de koper is gebruikt tenzij de koper
nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de koper zelf is de
koper aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4. De koper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het
product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over
het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de
koopovereenkomst.
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de koper uitsluiten voor producten
zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts
indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van
de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van
de koper;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
True-Parts.com Algemene voorwaarden
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop
de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de koper de
verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de koper de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op
een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de koper is begonnen
voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.
Artikel 9 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als
gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de
prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de
ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze
gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de
dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk
– en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de
ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien 
True-Parts.com Algemene voorwaarden
overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is
voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan
de wettelijke rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst
tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na
levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de
producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.
De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke
geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de koper, noch
voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de
producten.
5. De garantie geldt niet indien:
6. De koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden
heeft laten repareren en/of bewerken;
7. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van
de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
8. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de
overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de
toegepaste materialen.
 Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan het bedrijf kenbaar heeft
gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het
bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30
dagen uitvoeren, tenzij koper akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn.
Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel
slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30
dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het
recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De koper heeft geen recht op
een schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de koper
geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de koper geen recht op
schadevergoeding.
True-Parts.com Algemene voorwaarden
5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag
dat de koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
ontbinding, terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer
zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de
bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend
artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet
worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening
van de ondernemer.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer
tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan de
ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
1. De koper kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt
tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of
diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De koper kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten,
te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van
daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
maand.
3. De koper kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald
tijdstip of in een bepaalde periode;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf
heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet
stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen
en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal 
True-Parts.com Algemene voorwaarden
drie maanden, als de koper deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de
verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur
worden verlengd als de koper te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van
ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval
de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand,
afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
Artikel 13 - Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de koper verschuldigde
bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de
bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het
verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de koper de bevestiging van de
overeenkomst heeft ontvangen.
2. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de koper heeft de ondernemer behoudens wettelijke
beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten
in rekening te brengen.
Artikel 14 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure
en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en
duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de koper de
gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar
langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14
dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper
een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil
dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een koper zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is
het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform
(http://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer
schriftelijk anders aangeeft.
True-Parts.com Algemene voorwaarden
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer
naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
Artikel 15 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de koper waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook
indien de koper woonachtig is in het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet
ten nadele van de koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige
wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op
een duurzame gegevensdrager.

© 2020 - 2023 True-Parts.com | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel